18000

5 متر لوله 0.63 میلیمتر رفت 1/2 و 5 متر لوله 0.75 برگشت 1/4

در حال نمایش یک نتیجه